Централна библиотека на БАН

ул. „15 ноември“ №1

Създаването на Централната библиотека на БАН е положено още през 1869, когато се основава книжна сбирка на Българското книжовно дружество, преименувано по-късно на Българска академия на науките. Дружеството е учредено в Браила, Румъния През 1873 е съставен първият систематичен каталог от 2761 книжни тома. През 1879 библиотеката се пренася в София. С времето систематизацията и компютъризацията напредва е през 2003 започва създаването на онлайн каталог. .

През 2004 стартира програма за обмен на библиографски данни между Централната библиотека на БАН и водещи библиотеки в страната и чужбина.

Към момента в библиотеката се съхраняват книгите на централата и 49те специални библиотеки към Академията, които наброяват 1 905 253 тома.

IMG_3943