Национално читалище на слепите „Луи Брайл“

пл. „Славейков“ №1Б

Входът е откъм ул. Солунска.

Основано е на 29 април 1928 г. в гр. София. Неговата поява е предшествана от назрялата необходимост слепите да имат свои книги.

С основаването на института за слепи в София през 1905 г. е положено началото на образованието на слепите у нас. За това дело има заслуга големият български учен проф. Иван Шишманов. Учебното заведение създава условия за написването на първите учебници и кратки разкази на брайл. До 1994 г книгите са писани ръчно и са само по един брой. По този начин са произведени повече от 1800 заглавия, което е повече от 12 000 тома. През 60те години са записани първите аудио-книги. С времето организацията на малко на брой слепи хора се превръща в национална брайлова библиотека. От 1994 има налична компютъризирана система за печат.

IMG_3879